press

                                                                                                                                     MILLE VOCI (diretta)

                                                                                                                                    TG VERONA  12 MARZO 

PANTHEON MAGAZINE 5 MARZO 2020


VERONA DAILY  PANTHEON  23 GENNAIO 2019


MERO & MORE MAGAZINE 10 GENNAIO 2019

FASHION TIMES 1 MAGGIO 2017